Privacy Policy

PRIVACY VERKLARING 2Service B.V.

2Service gevestigd en kantoorhoudende te Arnhem (6836 BE) aan de Santkamp 5, hierna te noemen
“2Service” hecht veel waarde aan een verantwoorde omgang met persoonsgegevens van haar bezoekers.
2Service verwerkt uw persoonsgegevens dan ook zorgvuldig en met inachtneming van de bepalingen die de Wet bescherming persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming daaromtrent stelt. In deze Privacy Verklaring informeert 2Service u over de manier waarop 2Service uw
persoonsgegevens verwerkt en hoe u deze kunt wijzigen of daartegen in verzet kunt. Deze Privacy
Verklaring heeft alleen betrekking op de diensten die door 2Service worden aangeboden op
http://www.buybackLCD.com.

Artikel 1 Uitleg persoonsgegevens en specifieke doelen voor de verwerking daarvan

Artikel 2 Doorgifte aan derden

1. 2Service geeft uw persoonsgegevens niet aan derden, tenzij:
a) De doorgifte geschiedt aan een door 2Service voor de in deze Privacy Verklaring opgesomde
doeleinden ingeschakelde derden, met welke derden 2Service een overeenkomst heeft gesloten
waarin is bepaald hoe deze Samenwerkingspartner op een verantwoorde wijze omgaat met uw
persoonsgegevens;
b) 2Service op grond van een wettelijke plicht gehouden is persoonsgegevens door te geven aan
bevoegde instanties.

Artikel 3 Beveiliging van gegevens

1. 2Service maakt – voor zover dat van haar verlangd mag worden – gebruik van passende technische
en organisatorische veiligheidsprocedures, onder meer om ervoor te zorgen dat onbevoegden geen
toegang krijgen tot uw gegevens en om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te
voorkomen van de informatie die 2Service ontvangt.

Artikel 4 Beschikbaarheid en wijziging van uw gegevens

1. U kunt op elk moment inzage vragen in uw persoonsgegevens die we verwerken. Ook kunt u een
verzoek doen om uw gegevens laten wijzigen of verwijderen. Hiervoor kunt u een e-mail sturen naar
of gebruik maken van de de-autorisatie mogelijkheid in uw account. Als u ervoor kiest om uw
persoonsgegevens te verwijderen, kunt u geen gebruik meer maken van de website, omdat de
verwerking van uw persoonsgegevens essentieel is voor de werking van het website.

Artikel 5 Cookies

1. Het is mogelijk dat 2Service tijdens een lopende sessie gebruik maakt van first party session
cookies. Deze cookies zijn in beginsel functioneel van aard. Om alle cookies te weigeren of om te
worden geïnformeerd iedere keer dat uw computer een cookie ontvangt kunnen bij de “help”-
functie op de werkbalk van de browser van uw computer de instellingen van uw computer worden
gewijzigd. Sommige functies op http://www.buybackLCD.com werken mogelijk niet meer indien uw computer geen cookies kan ontvangen.

Artikel 6 Aansprakelijkheid 2Service

1. 2Service heeft geen zeggenschap over het eventuele gebruik door derden van uw persoonsgegevens. Deze Privacy Verklaring heeft alleen betrekking op de persoonsgegevens die 2Service verwerkt ten behoeve van http://www.buybackLCD.com. 2Service accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites of diensten van derden.

Artikel 7 Bewaartermijn

1. 2Service bewaart persoonsgegevens gedurende een periode van 12 maanden na uw laatste bezoek
http://www.buybackLCD.com, tenzij 2Service op grond van een wettelijke bepaling verplicht is persoonsgegevens langer te bewaren.

Artikel 8 Wijziging Privacy Verklaring

1. 2Service behoudt zich het recht voor om deze Privacy Verklaring aan te passen. Elke aanpassing zal
via http://www.buybackLCD.com bekend gemaakt worden. Door na wijzigingen gebruik te maken van http://www.buybackLCD.com gaat u akkoord met een eventueel gewijzigde Privacy Verklaring.

Hou voor alle wijzigingen regelmatig deze pagina in de gaten.

De huidige Privacy Verklaring is bijgewerkt op 06-06-2018.

Heeft u vragen of ons privacy beleid? Mail dan naar privacy@2Service.nl.